එන්ජින් මෝටර් ඔයිල්

  • Engine motor oil

    එන්ජින් මෝටර් ඔයිල්

    නිෂ්පාදන අංකය ක්‍රියාකාරී තත්ත්වය Base oil type A8 SN 0W-30/0W-40 Super Fully Synthetic Car Engine Oil *Rols-Royce, Ferrari, Porsche වැනි සියලුම වර්ගයේ සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ, ක්‍රීඩා කාර්, රේසිං කාර් සඳහා ලිහිසි තෙල් ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු වේ. Mercedes-Benz සහ BMW, ආදිය, මෙන්ම සියලුම මාදිලිවල පෙට්‍රල් එන්ජින්.PAO සහ synthetic ester A7 SN 5W-30/5W-40 සම්පුර්ණයෙන්ම සින්තටික් ඔටෝමොබයිල් එන්ජින් ඔයිල් *සියලු වර්ගවල මෝටර් රථ, SUV රථ සහ MPV වාණිජ වාහන සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා නිර්දේශ කෙරේ ...