කාර්මික ලිහිසි තෙල්

  • Full range of industrial gear oils

    කාර්මික ගියර් තෙල්වල සම්පූර්ණ පරාසය

    නිෂ්පාදන කාණ්ඩ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වය නිෂ්පාදන අංකය පාදක තෙල් වර්ගය කාර්ය සාධන ලක්ෂණ කාමර උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය බර පැටවීමේ තත්ත්‍වය අධික තීරුබදු කාර්මික ගියර් ඔයිල් HD100/150/220/320/460/680 ජල පිරිපහදු කළ ඛනිජ තෙල් *විශිෂ්ට විස්තීරණ කාර්ය සාධනය, GB5903-20011 අභිබවා යයි (L-CKD11) සහ ජර්මානු DIN51517-CLP ප්‍රමිතීන්.විවිධ අධික බර හෝ බලපෑම් බර යටතේ වැඩ කරන සංවෘත ගියර් පෙට්ටි සඳහා එය සුදුසු වේ.එය සීමා සහිත ලිහිසි තෙල් සංසරණ පද්ධතිවලද භාවිතා කළ හැක...